1. DEFINICJE
Użytkownik
– każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności Serwisu.
Usługi – e-usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników pozwalające m. in. na automatyczne wygenerowanie dokumentu elektronicznego w formie pliku PDF o określonej treści. Serwis umożliwia także świadczenie innych usług drogą elektroniczną.
Serwis – serwis internetowy Pożyczka dla Przyjaciela (zwany również PdlaP) zamieszczony pod adresem http://PdlaP.pl
Konto – miejsce w PdlaP.pl, dostępne po zalogowaniu, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, przy wykorzystaniu którego Użytkownik może wprowadzać i zarządzać swoimi umowami oraz innymi elementami zamieszczonymi w Serwisie.  
Usługodawca – firma Innovation Lab Damian Gośliński, NIP: 6681865803, REGON: 361566733, ul. Komorska 11/15/52, 04-161 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (CEIDG). 
Regulamin –  niniejszy dokument. Regulamin określa, w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych przez Serwis, ich zakres oraz zasady korzystania z nich.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Oferta serwisu skierowana jest do użytkowników będących pełnoletnimi osobami fizycznymi.

Informacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią porady prawnej. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie będziemy jednak ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. W razie wątpliwości sugerujemy skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG 
Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu, a co za tym idzie akceptacją niniejszych warunków świadczenia usług.
Serwis świadczy usługi w oparciu o następujące rozwiązania:
  a) generator umów – Użytkownik wprowadza dane lub dokonuje wyboru spośród proponowanych opcji. Uzupełnienie formularza generatora pozwala na automatyczne stworzenie wzoru umowy lub innego dokumentu w formacie PDF;
  b) baza wiedzy – np. informacje, infografika, formularze, opisy, przykłady;
  c) kalkulator – narzędzie do obliczenia wysokości spłat pożyczki przy różnych dostępnych opcjach;
  d) zapisywanie, archiwizacja wygenerowanych na portalu umów, dokumentów, formularzy na indywidualnym koncie użytkownika;
  e) wysyłanie w imieniu klienta określonych wiadomości drogą elektroniczną.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na skutek działania siły wyższej.

W każdym przypadku, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia pobranego przez Usługodawcę od Użytkownika.

Użytkownicy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykonanie oraz skutki podatkowe i prawne zawartych umów pożyczek i zabezpieczeń.
Usługodawca w żadnym wypadku nie jest stroną w umowach zawieranych przez Użytkowników i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za należyte wywiązywanie się z zawartych w nich postanowień.

Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Serwisu w celach komercyjnych, poprzez jego udostępnianie osobom trzecim za wynagrodzeniem lub bez takiego wynagrodzenia, a także nie może publikować jakichkolwiek dokumentów lub w inny sposób rozpowszechniać jakąkolwiek techniką, lub w jakikolwiek sposób elementów Serwisu, jego części lub dokumentów wygenerowanych za pośrednictwem Serwisu.

4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

Użytkownik przekazuje dane osobowe drugiej strony umowy np. pożyczkodawcy lub pożyczkobiorcy w przypadku umowy pożyczki za zgodą osoby, której dane dotyczą i na własną odpowiedzialność. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu realizacji świadczonych przez siebie usług, w tym wygenerowania wzoru umowy pożyczki i umów zabezpieczeń oraz przekazywania informacji o płatnościach wynikających z odpowiedniej umowy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisie umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest Usługodawca. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  b) za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  c) skutki, w szczególności skutki prawne i podatkowe wynikające z korzystania przez Użytkownika z informacji oraz innych materiałów zamieszczonych w Serwecie,
  d) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika,
  e) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  f) podania przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  g) nieprzestrzeganie przez Użytkowników postanowień Regulaminu.

6. REKLAMACJE
Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę warunków Usługi określonych w Regulaminie mogą być mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@PdlaP.pl

Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych powinny być składane bezpośrednio do operatora płatności elektronicznych z wykorzystaniem jego danych kontaktowych wymienionych w Serwisie. W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca może odgrywać jedynie rolę mediatora.

Reklamacja powinna być wniesiona w terminie do 14 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie.

Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 45 dni od ich zgłoszenia.

Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.

7. DANE OSOBOWE
Usługodawca przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Użytkownika. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w polityce prywatności.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu, a w przypadku istotnych zmian powiadomienie o zmianie Regulaminu może zostać przesłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.