POLITYKA PRYWATNOŚCI


DEFINICJE  
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Użytkownik, Ty, Twój – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Usługodawca, My – firma Innovation Lab Damian Gośliński, NIP: 6681865803, REGON: 361566733, ul. Komorska 11/15/52, 04-161 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (CEIDG).
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
Pożyczka dla Przyjaciela – serwis internetowy Pożyczka dla Przyjaciela (zwany również PdlaP) zamieszczony pod adresem http://PdlaP.pl prowadzony przez Usługodawcę. 


KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jest Damian Gośliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Innovation Lab Damian Gośliński, NIP: 6681865803, REGON: 361566733, ul. Komorska 11/15/52, 04-161 Warszawa. 


NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Przetwarzamy dane osobowe użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Ponadto, przetwarzamy dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji Serwisu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw.


JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z ICH DANYMI OSOBOWYMI?
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez nas:
1. Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO.
Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia czy przetwarzamy jego dane osobowe w związku z korzystaniem z Serwisu Pożyczka dla Przyjaciela. Jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo m. in. do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób możemy prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.
2. Prawo do sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO.
W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może od nas żądać ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym przypadku zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania lub też uzupełnienia swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisie.
3. Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO
W przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów strony trzeciej, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności innego Użytkownika.
4. Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO.
W pewnych sytuacjach wskazanych w art. 17 RODO, Użytkownik może domagać się usunięcia danych osobowych, które są przez nas przetwarzane (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez Serwis). Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym możemy w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na Usługodawcy (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO.
W określonych sytuacjach Użytkownik może żądać od nas czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email). Użytkownik może skorzystać z tego prawa przykładowo w sytuacji, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych.
6. Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO.
W przypadkach określonych w art. 20 RODO, Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przez nas przetwarzanych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi. Może również zlecić przekazanie takich danych innemu administratorowi.
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych - art. 77 RODO
Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed utworzeniem tego Urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych narusza przepisy prawa


JAK DŁUGO MOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ POŻYCZKA DLA PRZYJACIELA?
Przechowujemy dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.


W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH PREFERENCJI (PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA)?
Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies),
  trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Administrator oraz jego zaufani partnerzy mogą wykorzystywać również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.


CZY POŻYCZKA DLA PRZYJACIELA PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE INNYM PODMIOTOM?
Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych osobom trzecim i ujawniamy je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych przez nas usług, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że wyrazisz na to zgodę. Zdarza się, iż zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, które przetwarzając Twoje dane osobowe zapewniają zbieżny poziom bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za takie przetwarzanie.

Nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisie umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których nie jesteśmy administratorem. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.


CZY POŻYCZKA DLA PRZYJACIELA PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?
Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności dotyczące utrzymania infrastruktury informatycznej, możemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak standardowe klauzule umowne, reżim Privacy Shield lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.


ZMIANY POLITYKI
Wskazana wyżej polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.