Na co warto zwrócić uwagę przy tworzeniu umowy pożyczki?


Co powinna zawierać umowa pożyczki zawarta w gronie rodziny, przyjaciół czy znajomych?

 

Czy tylko mi się wydaję, iż temat umów pożyczek pomiędzy znajomymi albo rodziną to temat tabu. Jeśli ktoś z rodziny poprosi nas o pożyczkę to głupio nam odmówić, bo „nie wypada”, bo co rodzina powie. Jak przyjaciel w potrzebie poprosi nas o pożyczkę to ostatecznie się zgodzimy, bo przecież znamy się od lat. Takie jest życie, trzeba się wspierać i ja w żadnym wypadku nie neguję samej potrzeby udzielenia pożyczki, ale fakt, iż istotna część tych pożyczek to tzw. „pożyczki na gębę”.

Nie powinniśmy się bać papieru i dokumentów. Mamy prawo tego wymagać. Po pierwsze, przepisy prawa wymagają dla celów dowodowych, aby umowa pożyczki (przy pożyczkach o wartości przekraczającej 1 000 zł) została zwarta w formie pisemnej. Spisanie podstawowych informacji dotyczących pożyczki oraz zasad jej udzielenia i zwrotu może być również korzystne zarówno dla udzielającego pożyczkę, jak również dla osoby, która ją otrzymała.
 

umowa pożyczki w rodzinie wzór

 Na co warto zwrócić uwagę przy tworzeniu umowy pożyczki i co powinna zawierać?

Umowa pożyczki jest uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Co do zasady nie ma jednego „właściwego” wzoru umowy pożyczki. Aby uniknąć w przyszłości niedomówień i kłótni warto uregulować podstawowe warunki w umowie pożyczki. Poniżej przedstawiamy elementy, które powinny pojawić się w umowie pożyczki.

1. Określenie stron umowy

Umowa pożyczki oczywiście powinna jasno określić strony umowy, czyli pożyczkobiorcę (osobę otrzymującą pożyczkę) oraz pożyczkodawcę (osobę udzielającą pożyczkę).  W przypadku pożyczek prywatnych pomiędzy osobami fizycznymi konieczne będzie podanie takich danych, jak: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne dowodu osobistego, numery PESEL.

2. Data, miejsce zawarcia umowy pożyczki

Obowiązkowo należy wskazać datę i miejsce zawarcia umowy. Wskazanie tych elementów może być np. podstawą terminowej zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej.

3. Sposób przekazania środków

Sposób wypłacenia środków pieniężnych powinien zostać jasno określony. Na przykład, kwota pożyczki może zostać przekazana na rachunek bankowy lub do ręki. W przypadku przekazania pieniędzy poza rachunkiem bankowym warto pamiętać o odpowiednich zapisach odnoszących się do pokwitowania odbioru kwoty pożyczki.

4. Określenie warunków pożyczki 

Kolejny punkt umowy musi zawierać kwotę pożyczki oraz ile zapłacisz za pożyczenie pieniędzy. Umowa może przewidywać np. odsetki lub prowizję. Pożyczkodawca może również się zgodzić na otrzymanie jedynie pożyczonych pieniędzy.

5. Harmonogram spłat

Harmonogram powinien określać zarówno dokładne daty, w jakich ma nastąpić spłata pożyczki oraz wysokość poszczególnych spłat. Warto tutaj wspomnieć, że spłaty mogą nastąpić w formie rat malejących, równych rat lub na koniec okresu pożyczki. Co więcej, spłaty powinny zostać podzielone na odsetki i kapitał (jeśli pożyczka jest oprocentowana wysokość spłat kapitału ma wpływ na wysokość ewentualnych odsetek). W przypadku spłat w formie przelewu bankowego niezbędne będzie podanie odpowiedniego numeru konta.

6. Wcześniejsza spłata

Powinniśmy wskazać, jakie są należne odsetki i ewentualnie inne koszty związane z pożyczką w przypadku spłaty pożyczki przed wymaganym terminem. 

7. Odsetki karne

Warto pamiętać, że z mocy prawa możemy domagać się odsetek karnych, nawet wówczas, gdy umowa ich nie przewiduje. Warto jednak jasno wskazać wysokość odsetek karnych, ma to również znaczenie motywacyjne dla pożyczkobiorcy (otrzymujący pożyczkę będzie miął pełną świadomość istnienia odsetek karnych i ich wysokości).  

8. Inne konsekwencje braku spłat

Również istotna jest informacja w jakich przypadkach i na jakich prawach, każda ze stron może wypowiedzieć umowę czyli np. w przypadku opóźnień w spłacie lub też ze względu na bardzo słabą kondycje finansową osoby która otrzymała pożyczkę.

9. Koszty związane z umową

Zdarza się, że ponosimy koszty związane z umową np. opłaty sądowe związanie z zastawem rejestrowym (w przypadku umowy pożyczki wraz z umową zastawu). W celu uniknięcia wątpliwości powinniśmy, zatem określić, kto pokryje takie koszty.  

10. Zabezpieczenia

Wprowadzenie do umowy pożyczki jednej lub kilku form zabezpieczenia jej spłaty (np. weksel z deklaracją wekslową, poręcznie, zastaw zwykły), powinna zwiększyć bezpieczeństwo pożyczonych środków po przez uzyskanie przez pożyczkodawcę dodatkowej „ochrony” w przypadku niewypłacalności pożyczkobiorcy. Brak jakiegokolwiek zabezpieczenia spłaty pożyczki powoduje wzrost ryzyka po stronie osoby udzielającej pożyczkę.

11. Zapisy dotyczące sytuacji finansowej pożyczkobiorcy

W umowie pożyczki mogą znaleźć się zapisy odnoszące się do sytuacji finansowej osoby otrzymującej pożyczkę, może ona np. oświadczyć, że ma określony dochód, posiada kredyt lub inne zobowiązania w danej kwocie. Jeżeli w późniejszym czasie okaże się, że udzielone informacje nie są prawdziwe, pożyczkodawca może domagać się wcześniejszej spłaty pożyczki. Dodatkowo, można wyznaczyć określony czas na spłatę należności np. 14 dni od otrzymania wezwania.

12. Inne zapisy

Warto uchronić się również w przypadkach zmiany adresu osoby otrzymującej pożyczkę. W przypadku sporu będziemy mieli pewność, że sąd potraktuje wszelką korespondencję jako doręczoną i nasz dłużnik nie będzie mógł twierdzić, że nic wiedział o próbie kontaktu. 

13. Podpisy

Umowa musi zostać własnoręcznie podpisana przez strony umowy.

 

Możesz również zaoszczędzić swój czas i mieć pewność, że o niczym nie zapominałeś. Wystarczy skorzystać z portalu Pożyczka dla Przyjaciela, gdzie możesz skorzystać z gotowego kreatora umów i dostosować ją do Twoich potrzeb